آیا در طلاق توافقی نیاز است که زوجین توافقات خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند ؟

آیا در طلاق توافقی نیاز است که زوجین توافقات خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند ؟
پرسش : آیا در طلاق توافقی نیاز است که زوجین توافقات خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند ؟
پاسخ : خیر با حضور زوجین در دفتر وکیل و امضای صورتجلسه توافقات، تمامی توافقات در گواهی عدم امکان سازش درج
میگردد.

پرسش : با وجود اقرار نامه طلاق توافقی آیا زوجه می تواند برای مهریه اقدام نماید ؟
پاسخ : در صورت گذشت زمان از عده امکان اجرای مهریه یا مطالبه آن وجود ندارد و زوجه نمی تواند به آنچه بخشیده رجوع کند.

پرسش : حقوق مالی زن در طلاق توافقی چیست ؟
پاسخ : مهریه و نفقه و اجرت المثل و جهیزیه جزء حقوق مالی زن می باشد که باید در خصوص این موارد در رأی و گواهی
سازش تعیین تکلیف شود.