نمونه گزارش کارآموزی وکالت اعتراض به ثبت

  موضوع  : اعتراض به ثبت خواهان : گودرز به اقامتگاه شهرستان مهدیشهر … خوانده : ۱ستاد اجرایی فرمان امام ره سمنان ۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان وکیل : سید طباطبایی به اقامتگاه …. خواسته و موضوع بهای آن : اعتراض به…