طلاق تفاهمی

طلاق تفاهمی

طلاق تفاهمی

امروزه یکی از متداول ترین نوع طلاق ها طلاق تفاهمی است که به زبان حقوقی طلاق توافقی نام دارد و در این مدل طلاق طرفین به جهت جدایی و فراق با یکدیگر تفاهم دارند و اقدام به طلاق تفاهمی مینمایند و با مراجعه به به وکیل طلاق تفاهمی یا وکیل طلاق توافقی به کار خود سرعت می بخشند.
پروسه طلاق توافقی در صورتی که با وکیل دادگستری پیگیری شما حداقل 2 روز و حداکثر 3 روز زمان می برد و مبلغ حق الوکاله طلاق توافقی هفتصد هزار تومان میباشد که به این مبلغ هزینه های داوری و آزمایشگاه و اجرای صیغه طلاق نیز اضافه میگردد .