نمونه قرارداد همکاری | وکیل برای تنظیم قرارداد

نمونه قرارداد همکاری | وکیل برای تنظیم قرارداد وکیل برای تنظیم قرارداد نمونه قرارداد  همکاری قرارداد ذيل بر مبناي ماده 10 قانون مدني كه عبارت است از: «ماده 10 قانون مدني: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف…

نمونه صلح حقوقی یک دستگاه آپارتمان ، صلح حقوقی ملک

نمونه صلح حقوقی یک دستگاه آپارتمان ، صلح حقوقی ملک

نمونه صلح حقوقی یک دستگاه آپارتمان ، صلح حقوقی ملک صلح حقوقی یک دستگاه آپارتمان ‏طرف اول قرارداد (مصالح): آقای …………….. فرزند آقای …………. دارای شناسنامه شماره1624 صادره ازاردبیل متولد…………………………. طرف دوم قرارداد (متصالح): خانم ……………………… فرزند آقای …………………دارای شناسنامه شماره………. و شماره ملی 6038888179…

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو بسمه تعالی ماده 1 : طرفين قرارداد   1-1- فروشنده ………………………………….. فرزند …………………به شماره شناسنامه ……………….صادره ازتهران کدملي ………………..متولد تهران ساکن تهران ……………………………………………………………………………………………… تلفن …………………..   2-1- خريدار/……. ……………… …………………. ………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………… ……..صادره از…

نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت به نام خدا شماره: …………………..                            تاريخ: ………………….. قرارداد كار موقت ****** بر اساس ماده 10 قانون مدنی اين قرارداد كار بين شركت …………………… كه در اين قرارداد به اختصار «كارفرما» ناميده مي شود و آقاي/خانم ………………………… فرزند ………………………… داراي…

تنظیم قرار داد اجاره رسمی

تنظیم قرارداداجاره رسمی خواهان : علی ابوابی خوانده : علی و مرتضی هر دو عمرانی موضوع تنظیم قرارداد اجاره نامه خواسته وبهای آن : تنظیم قراداداجاره شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه براساس مبایعه نامه عادی مورخ ۲۱/۲/۷۰ سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان امام…