مجازات هاي اصلي در قانون مجازات اسلامي

مجازات هاي اصلي در قانون مجازات اسلامي

نکته ۴۲: مجازات هاي اصلي مقرر در ق. م. ا عبارت است از :
۱) حدود
۲) قصاص
۳) ديات
۴) تعزيرات
به استناد ماده ۱۴ ق .م. ا مجازات بازدارنده از انواع مجازات هاي اصلي حذف شده.

مجازات حد به استناد ماده ۱۵ق. م. ا داراي ۴ ويژگي مي باشد.
۱) موجب آن در شرع تعيين شده است.
۲) نوع آن در شرع تعيين شده است .
۳) ميزان آن در شرع تعيين شده است.
۴) كيفيت اجراي آن در شرع تعيين شده است .

قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، عضو و منفعت است.

 

تعزير،‌ مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نیست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقص مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي گردد.

 

 

ديه مالي است كه در شرع براي ايراد جنايت غير عمدي بر نفس ، عضو و منفعت يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد به موجب قانون تعيين مي شود. ديه دو قسم است:
۱) ديه مقدر
۲) ديه غير مقدر