مدارک برای طلاق توافقی؟

مدارک برای طلاق توافقی؟

مدارک لازم برای طلاق توافقی عبارتند از عقد نامه با رونوشت عقدنامه کپی کارت ملی و شناسنامه و وکالتنامه در طلاق از طرف زوجه
زوجین بعد از درخواست برای طلاق توافقی به وکیل دادگستری هر دو با یکدیگر به وکالتنامه را امضا نموده و فقط زوجه یک مرتبه برای دادن تست بارداری به دادگاه مرجعه مینمایند و تمام مراحل بدون حضور زن و مرد برگزار میشود و محضر و ثبت طلاق نیز با وجود زوجین انجام میشود
برای مشاوره رایگان با وکیل متخصص خانواده و طلاق توافقی با ما تماس بگیرین.