نمونه اظهارنامه

نمونه اظهارنامه

بسمه تعالی

مخاطب محترم جناب آقای شهاب

احترما اینجانب سجاد روزبه به وکالت و نمایندگی از شرکت پروتئین داتیس به استحضار می رساند شما مستند به فاکتورهایی که به پیوست ضمیمه می گردد مقادیری مرغ و متعلقات آن را تحویل گرفته ولی پس از درخواست مکرر موکل هیچ مبلغی نپرداخته اید و دین خود را ادا نکرده اید جمع مبلغ فاکتورها 245150000 ریال معادل بیست و چهار میلیون و پانصد و پانزده هزار تومان میباشد . مستدعی است ظرف 5 روز اقدامات لازم را در جهت ادای دین خود بفرمایید در غیر این صورت اقدامات حقوقی درجهت احقاق حقوق موکل صورت خواهد پذیرفت و از روز ابلاغ خسارت تاخیر تادیه نیز مطالبه خواهد شد.

با تشکر روزبه با وکالت از شرکت پروتئین داتیس