نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

عبدالله نریمانی اصغر 40 آزاد شهریار خ ولی عصرک ثمری پ 8واحد 6
اکبر افراشته علی شهرک اندیش فاز یک خ طالقانی ک یاس پلاک 87 همکف

الزام به تنظیم سند آپارتمان واقع در اندیشه از پلاک ثبتی 6942/46 به انضمام خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51000000 ریال
كپي مصدق بیع نامه وکالتنامه وکیل عندالزوم شهادت شهود

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:
در مورخه23/11/85خوانده ی محترم طی دو سند عادی 2 واحد آپارتمان واقع در اندیشه ازپلاک ثبتی 6942/46 را به موکل ابتیاع نموده و به تصرف وی درآورده است لکن مع الاسف علیرغم حلول اجل و مراجعات مکرر موکل ، از انجام این مهم استنکاف نموده اند لذا با عنایت به مراتب مارالذکر تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق حقه موکل مورد استدعاست.