نمونه دادخواست ممانعت از حق حقوقی

نمونه دادخواست ممانعت از حق حقوقی

نمونه دادخواست ممانعت از حق حقوقی
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه
با سلام و عرض ادب
احتراماً با ارائه یک برگ وکالتنامه و اعلام قبول موکل موارد ذیل را به جهت احقاق حقوق موکل به استحضار میرساند:
مستنداً به مبایعه نامه مورخ موکل سه دانگ از شش دانگ ملک واقع در………………………………………………………….. از آقای حرکتیان که با ارائه وکالتنامه مورخ 21/08/93 وکالت در فروش 3 دانگ از ملک را داشته خریداری میکند ولیکن مع الاسف پس از حضور ایشان در ملک مشتکی عنه به بهانه های واهی از ورود موکل جلوگیری کرده است.
حالیه با توجه به اینکه ملک اساساً فاقد سند بوده و عرفاً با مبایعه نامه منتقل میشده است و براین اساس مالکیت موکل مستقر میباشد ، و با توجه به ممانعت از حق ،صدور حکم مبنی بر رفع ممانعت ازحق و همچنین جبران کلیه خسارات وارده به موکل و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل موکل محضر از محترمتان مورد استدعاست.
قبلاً از بذل عنایات خاصه حضرتعالی کمال امتنان و سپاس دارم.

باتجدید مراتب احترام
………………………..
………………………….
برای پیگیری پرونده های خود می توانید از بهترین وکلای پایه یک ما که هرکدام در زمینه ای تخصص دارند بهره ببرید.