نمونه شکایت و رای ترک انفاق کیفری

نمونه شکایت و رای ترک انفاق کیفری

مرجع رسیدگی دادگاه شعبه 2  دادگاه تجدید نظر استان                   تاریخ جلسه 16/10/94

نام طرفین دادرسی :‌ تجدید نظر خواه: سمانه تجدید نظر خوانده‌: وحید

شماره پرونده: ‌9667

موضوع رسیدگی: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 368- 11/7/94 صادره از شعبه یک دادگاه کیفری  اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق

شکات : سمانه

متهم : آقای وحید

خواسته : اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق

شرح دادخواست:

رأی صادره از شعبه 1 دادگاه کیفری به ترتیب ذیل بوده است:

حسب کیفرخواست صادره از سوی دادسرا پیوست سابقه و شکایت مقابل ناشی از حدوث اختلاف خانوادگی بین زوجین خانم لیلا فرزند بایرامعلی و آقای حسین فرزند ابوالفضل که برابر اوراق و سوابق از زوجه از همسرش (متهم) و روابط با ترک انفاق نسبت به همسر و فرزندان مشترک اصالتاً و قیودتاً از فرزند صغیر مشترک دادخواهی نموده است و در این راستا زوجه به تاریخ 7/2/94 به منظور اعتراض به عمل کرده زوج و دریافت نفقه خود و فرزندان به محل کسب و کار زوج (میوه فروشی) مراجعه نموده که مذاکره لفظی زوجین منجر به ایراد صدمه عمدی از ناحیه زوج به همسرش گردیده و زوجه با مقاومت برای اینکه از محل خارج نخواهد شد تا تکلیف وی به پرداخت نفقه مشخص گردد و از طرفی درگیری فیزیکی با زوج به وجود آمده است و در نتیجه با دخالت پلیس نیروی انتظامی حاضرین از ادامه  درگیر ضمن تهیه گزارش به کلانتری هدایت گردیده‌اند. که  با شکایت از یکدیگر تحقیقات مقدماتی انجام گردیده است. نهایت برابر تصمیم قضایی دادیار شعبه آقای وحید (زوج) با صدور قرار مجرمیت به ارتکاب ترک انفاق و ایراد و ضرب و جرح عمدی نسبت به همسر خانم سمانه و متعاقباً صدور کیفرخواست از دادسرا درخواست مجازات وی بر مقررات شده است و در قبال شکایت آقای وحید  از افراد طرف مقابل همسر که شکایت وی علیه همسرش دایر به ایراد صدمه عمدی بدنی به وی در محل کسب و کار منتهی به قرار منع پیگرد گردید که متعاقباً نسبت به آن اعتراض نموده است و جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارجاع شد.

دادنامه

با عنایت به ذیل ماده 481 و عنایت ماده 367 از قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92  نیم درصد از دیه کامل انسان تعیین ارش می‌گردد و در مورد شکستگی بینی و سیاه شدگی زیر چشم و پلک فوقانی چشم چپ مستنداً به مواد 593 و 484 بند الف و تبصره 1 ذیل ماده مرقوم از قانون مجازات اسلامی فوق الذکر جمعاً دوازده درهم دیه کامل انسان تعیین دیه می‌گردد و در قبال فقره تورم پشت دست راست و زیر چشم چپ مستنداً 495 از ق.م.ا دیات از سوی پزشکی قانونی به عنوان کارشناس به ترتیب به میزان نیم و 10 درصد و به میزان سه درهم دیه کامل انسان تعیین ارش گردیده است. قرار منع تعقیب صادره وفق موازین قانونی صادر گردیده و عیناً تایید و استوار اعلام می‌گرددرأی در مورد رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب قطعی است. رای صادره پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان است. با توجه به اینکه در مهلت مقرر قانونی محکوم علیه آقای وحید  اقدام به اعتراض رأی صادره از شعبه یک کیفری دو گردید و نتیجه اعتراض به قرار ذیل می باشد.

رأی دادگاه :

مرجع رسیدگی شعبه 2دادگاه تجدید نظر استان

تجدید نظر خواه : وحید نور اللهی تجدید نظر خوانده :

سمانه

تجدید نظر خواسته : از دادنامه شماره 00368 – 11/4/94 صادره از شعبه 1 دادگاه کیفری.

در خصوص اعتراض و  تجدید نظر خواهی آقای وحیدنوراللهی نسبت به دادنامه شماره 368 صادره از شعبه 1 دادگاه کیفری که یه موجب آن نامبرده به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه در حق تجدیدنظر خوانده محکومیت یافته است با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات  تجدیدنظر خواه و اینکه ازز ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات  و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به ماده 450 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نمیاد . رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم قطعی است.

نظریه وکیل :

اجمالاً کلیه اقداماتی که در مرحله تجدید نظر به عمل آمده است از طرح دادخواست تجدید نظر خواهی از سوی محکوم‌علیه (دادنامه کیفری2) در دادگاه صادر کننده رأی معترض و ارسال مراتب اعتراض مشارالیه به پیوست پرونده مذکور توسط آن شعبه و مجتمع دادگاه‌های تجدید نظر استان وفق مواد 448و436 و 439 و 449 و 450 و از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1/2/1393 و ارجاع موضوع بنا به دستور ریاست مجتمع وفق ماده 448 از قانون مادالذکر به شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان ارجاع و ثبت پرونده در این شعبه کلاسه فوق الاشاره مورد رسیدگی به موضوع ضمناً بررسی اوراق و محتویات پرونده دادنامه معترض عنه و لایحه تجدید نظر خواهی و صدور حکم و رد اعتراض در خصوص ترک انفاق به جهت عدم ارائه ادامه موثر و موجه و با در نظر گرفتن این مطلب که وی از لحاظ مالی قادر به تامین همسر و فرزندانش بوده و رأی بدوی به درستی اصرار یافته است و دادنامه بدوی در این خصوص وفق بند الف ماده 455 قانون صدرالذکر به طوریکه قانون گذار در این ماده قانونی اشاره می‌کند « هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده میکند» و رأی مرجع عالی به درستی و فاقد اشکال و ایراد قانونی بوده است.

ضمناً اشاره مرجع مذکور به قطعیت رأی صادره که ذیل دادنامه به استناد مواد 443 از قانون اخیرالذکر از نظر انطباق با مقررات و تشریفات و آیین دادرسی و اصول و محاکمات و حقوق متداعین و قوانین مدون موضوعه مربوط به موضوع صحیح و از موارد تکامل و استحکام رأی صادره از سوی مرجع مناسب بوده است.

موسسه حقوقی تهران مدافع