نمونه شکواییه صدور چک بلامحل

نمونه شکواییه صدور چک بلامحل
نمونه شکواییه صدور چک بلامحل
بسمه تعالی

شاکی: ناصر نمازی نام پدر خداشکر محل اقامت:

مشتکی عنه: عرفان پیرزاده  معتمدی نام پدر یحیی محل اقامت:

موضوع شکواییه:صدور چک بلامحل

تاریخ وقوع جرم:01/10/93

محل وقوع جرم:بانک شهر شعبه اداره خزانه و مبادلات

دلایل و منضمات:

  • رونوشت کارت ملی به شماره 0060267895
  • چک به شماره 700875/131 مورخه 31/09/93
  • گواهی عدم پرداخت

 

احتراماً در خصوص یک فقره چک بلامحل به شرح چک شماره 700875/131 مورخه 31/09/93عهده بانک شهر شعبه خسروی نو 374 خیابان خسروی نو مربوط به حساب جاری شماره: 100794056464 به مبلغ 000/000/350 ریال از سوی بانک شهر شعبه اداره خزانه و مبادلات به دلیل عدم کفایت موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده لذا به موجب این شکواییه و مستند به مقررات قانون صدور چک با در نظر گرفتن آخرین اصلاحات انجام شده تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنه به مشخصات مذکور در فوق مورد استدعاست.

 

با تجدید مراتب احترام و سپاس

ناصر نمازی