نمونه فرم وکالتنامه وکیل دادگستری

نمونه فرم وکالتنامه وکیل دادگستری

نمونه فرم وکالتنامه وکیل دادگستری
……. با وکالت مع الواسطه از شهرام فرمهینی فراهانی به اقامتگاه تهران خ هنگام تقاطع فرجام و آیت پ948 واحد 13

………. وکیل پایه یک دادگستری به اقامتگاه تهران خ …………………

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه طرف باشد يا بعداً طرف واقع گردد

حق مراجعه به كلية مراجع اداري، انتظامي و قضائي (دادسرا و دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي و محاكم تجديدنظر و دادسرا و دادگاه ویژه ) واجراي احكام و ادارات ثبت و ثبت شركتها و ديوان عدالت اداري و ارسال اظهار نامه .
وكالت در اقامة كلية دعاوي حقوقي و جزائي و دفاع در دعاوي له و عليه موكل و اعتراض به احكام و قرارها، تجديدنظرخواهي، فرجام‌خواهي واعاده دادرسي و مصالحه و سازش و اعلام رضایت ادعاي جعل يا انکار و ترديد نسبت به سند و استرداد سند و تعيين جاعل و ارجاع به داوري و تعيين كارشناس و دعوي خسارت و استرداد دادخواست يا دعوي و جلب و ورود ثالث و دفاع در قبال آنها و دعوي متقابل و ادعاي اعسار و دفاع در قبال آنها و قبول يا ردّ سوگند و درخواست صدور اجرائيه و تعقيب تا اخذ محكومٌ به و پرداخت هزينه‌ها و وصول اموال و اسناد موكل با حق توكيل به غير.
طبق مقررات

برای پیگیری پرونده های خود به تخصص وکلای پایه یک ما اعتماد کنید