نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت

به نام خدا

شماره: …………………..                            تاريخ: …………………..

قرارداد كار موقت

******

بر اساس ماده 10 قانون مدنی اين قرارداد كار بين شركت …………………… كه در اين قرارداد به اختصار «كارفرما» ناميده مي شود و آقاي/خانم ………………………… فرزند ………………………… داراي شماره شناسنامه ………………………… صادره از ………………………………………………………………………………………………………………. ساكن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

كه از اين پس «كارگر» ناميده مي شود منعقد مي گردد.

تبصره: اين قرارداد جهت كار موقت با توجه به ماده 10 قانون مدنی بين طرفين تنظيم گرديده است.

1- مدت قرارداد: مدت اين قرارداد………………….. ماه است كه شروع آن از تاريخ ………………….. و پايان آن تاريخ ………………….. مي باشد و محل انجام كار، واقع در …………………………. به نشاني ………………………………………………………………………………………….. مي باشد.

تبصره: …………….ماه از ابتداي مدت اين قرارداد جنبه آزمايشي دارد و در حين و پايان مدت مذكور چنانچه نحوه خدمت كارگر فوق الذكر مورد تاييد كارفرما نباشد به اين قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

2- موضوع قرارداد: انجام خدمت در قسمت ………………………….مي باشد و آقاي/خانم ………………….. متعهد است كه وظايف محوله را با رعايت مقررات و طبق شرح وظايف ابلاغ شده به ايشان انجام دهد.

3- ساعات كار: ساعات كار شركت معادل ………………………….. …………..كار در هفته مي باشد و در صورت انجام كار اضافي، طبق مقررات قانون كار مزاياي اضافه كار به كارگر پرداخت خواهد شد.

4- حق السعي:

حقوق ماهانه: …………………………. ريال تعیین شد و کارگر اقرار کرد در این مدت به جز حقوق ماهیانه مطالبات دیگری نخواهد داشت و موظف است ……………..ماه تمام به صورت آزمایشی در ………………….کار کند و اقرار کرد درصورتی که در بین یک ماه از کار صرف نظر کرد هیچ حقوقی به وی تعلق نگیرد هیچ ادعایی نسبت به حقوق ماهیانه خود نخواهد داشت.

5- خانم/آقاي ………………………… طي مدتي كه براي شركت كار مي كنند حق استفاده از تعطيلات رسمي و مرخصي استحقاقي ساليانه را بر اساس مقررات قانوني كار دارا خواهند بود.

6- خانم/آقاي ……………………….. با دريافت مبلغ مذكور هر گونه ادعاي بعدي در مورد دريافت مزاياي پايان قراردادكار را از خود سلب مي نمايد.

7- اختلافات ناشي از اجراي اين قرارداد، بدوا از طريق سازش بين طرفين حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار حل و فصل خواهد شد. 

اين قرارداد در 7 بند و 2 تبصره در تاريخ ……………………. تنظيم و به امضاء طرفين رسيد.

امضاء كارفرما                          امضاء كارگر

 

*******