نمونه لایحه الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه لایحه الزام به تنظیم سند رسمی
الزام به تنظیم سند و تحویل یک واحدآپارتمان واقع در رباط کریم از پلاک ثبتی 1961/160 به انضمام خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51000000 ریال
رونوشت مصدق بیع نامه شماره 31129 ورونوشت گواهی عدم حضورو رونوشت کارت ملی خواهان و وکالتنامه وکیل عندالزوم شهادت شهود

با سلام احتراماً به وکالت از خواهان اعظم خالصی به استحضار مي رساند:

1- موکل اینجانب در تاریخ 21/06/88 اقدام به خرید یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 1961/160 واقع در شهرستان رباط کریم از آقای مصطفی نصراصفهانی (فروشنده) می نماید.
2- با حلول اجل و در حین مراجعات مکرر موکل به مرحوم مصطفی نصر اصفهانی و عدم حضورایشان در دفترخانه ایشان مع الاسف فوت می نماید.که به همین دلیل وراث ایشان به سمت قائم مقامی به عنوان خوانده دعوت شدند.

لذا با عنایت به مراتب مارالذکر و اینکه با رعایت تسلسل ایادی سند ملک باید به نام موکل منتقل شود تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی واحقاق حقوق حقه موکل مورد استدعاست.
با احترام