نکات چک کیفری

نکات چک کیفری

راههکارهای فرار از چک کیفری
یکی از معضلات صدور چک سو استفاده دارنده چک در خصوص نحوه مراجعه به مراجع حقوقی و کیفری میباشد
همانطور که مستحضر میباشید چکی جنبه کیفری دارد که فرد در روز سر رسید چک را به دارنده داده و به او این امکان را میدهد که با مراجعه به بانک آنرا وثول نماید که این قبیل صدور چک بسیار اندک بوده و اغلب موارد بدین صورت میباشد که فرد چک را از مدتها قبل به شخص دارنده میدهد ولیکن به جهت سرعت و هزینه کمتر زسیدن به طلب وجه چک اقدام به طرح شکایت کیفری مینمایند و راه دفاع چک کیفری برای صادر کننده بی گناه میتواند به ارسال اظهارنامه و با ارایه رسیدی که در آن شماره چک و مشخصات آن ذکر شده دلیلی بر مدت دار بودن چک میباشد همچنین در صورت سفید امضا بودندچک به کارشناسی خط استناد نماید و همچنین توصیه میشود در صورت صدور چک در زیر امضا تاریخ روز صدور درج شود
جهت مشاوره رایگان تلفنی و دریافت مشاوره حضوری با ما تماس حاصل نماید