وصیت تملیکی چیست؟

وصیت تملیکی چیست؟
وصیت تملیکی چیست؟
تعریف وصیت تملیکی: وصیت تملیکی عقد است و به دلالت ماده ۸۲۷ ق.م، تملیک در نتیجۀ وصیت با قبول موصی له بعد از فوت موصی تحقق می یابد. بنابراین، قبول موصی له از ارکان عقد است و پیش از آن تملیک تحقق نمی یابد؛ مگر این که اثبات شود که قصد مشترک طرفین یا ارادۀ موصی این بوده است که موصی به از زمان فوت به موصی له انتقال یابد.
برای طرح سوال و مشاوره با وکیل با تجربه ارث و وصیت با تماس حاصل نمایید