مجازات شروع به جعل و تزویر چیست | وکیل باتجربه کیفری

مجازات شروع به جعل و تزویر چیست وکیل باتجربه کیفری سؤال : مجازات شروع به جعل و تزویر چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامیؤ حداقل مجازات تعیین شده همان مورد است. سؤال : مجازات عاملیت برای…

مجازات جعل گواهی پزشکی برای معافیت خود یا دیگری | وکیل کیفری

مجازات جعل گواهی پزشکی برای معافیت خود یا دیگری وکیل کیفری سؤال : مجازات جعل گواهی پزشکی برای معافیت خود یا دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه چیست؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۳۸ قانون…

مجازات دخالت یا معرفی کردن خود در مشاغل دولتی | وکیل امور کیفری

مجازات دخالت یا معرفی کردن خود در مشاغل دولتی وکیل امور کیفری سؤال : مجازات دخالت یا معرفی کردن خود در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت یا جعل سند چیست ؟ پاسخ :…

جزای شرکت در آزمون به جای داوطلب اصلی | وکیل متخصص کیفری

جزای شرکت در آزمون به جای داوطلب اصلی وکیل متخصص کیفری سؤال : مجازات شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال…

جزای استفاده از نوشته های غیر رسمی مجعول | وکیل امور کیفری

جزای استفاده از نوشته های غیر رسمی مجعول وکیل امور کیفری سؤال : مجازات استفاده از اسناد یا نوشته های غیر رسمی مجعول یا مزور چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ  وکیل کیفری و براساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، حبس از ۶ ماه تا…

جزای جنایتی که باعث از بین رفتن مقاربت گردد | وکیل باتجربه کیفری

جزای جنایتی که باعث از بین رفتن مقاربت گردد وکیل باتجربه کیفری سؤال : دیه و مجازات جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل گردد چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی، دیه…

مجازات سقط جنین توسط مادر به عمد | وکیل متخصص کیفری

مجازات سقط جنین توسط مادر به عمد وکیل متخصص کیفری سؤال : دیه و مجازات سقط جنین توسط مادر به عمد، شبه عمد یا خطا چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، دیه آن درهر مرحله باشد باید…

مجازات سقط جنینی که روح در آن دمیده شده | وکیل امور کیفری

مجازات سقط جنینی که روح در آن دمیده شده وکیل امور کیفری سؤال : دیه و مجازات سقط جنینی که روح در آن دمیده شده است چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، اگر پسر باشد دیه…

جزای از بین بردن مقداری از استخوان بینی | وکیل متخصص کیفری

جزای از بین بردن مقداری از استخوان بینی وکیل متخصص کیفری سؤال :دیه و مجازات از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، برای نرمه…