مجازات شهادت دروغ مؤثر در مورد ولادت | وکیل باتجربه کیفری

مجازات شهادت دروغ مؤثر در مورد ولادت وکیل باتجربه کیفری سؤال : مجازات شهادت دروغ مؤثر در مورد ولادت یا وفات چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری وبر اساس ماده بند ۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و…

مجازات صدور گواهی خلاف واقع در مورد ولادت | وکیل امور کیفری

مجازات صدور گواهی خلاف واقع در مورد ولادت وکیل امور کیفری سؤال : مجازات صدور گواهی خلاف واقع در مورد ولادت یا فوت از سوی ماما چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده بند ۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های…

مجازات فیلم از محلی که برای بانوان بوده | وکیل متخصص کیفری

مجازات فیلم از محلی که برای بانوان بوده وکیل متخصص کیفری سؤال : مجازات تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند و توزیع و تکثیر آنها چیست؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و…

مجازات شروع به جعل و تزویر | وکیل امور کیفری

مجازات شروع به جعل و تزویر وکیل امور کیفری سؤال : مجازات شروع به جعل و تزویر چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامیؤ حداقل مجازات تعیین شده همان مورد است. سؤال : مجازات عاملیت برای ورود…

مجازات شروع به جعل و تزویر چیست | وکیل باتجربه کیفری

مجازات شروع به جعل و تزویر چیست وکیل باتجربه کیفری سؤال : مجازات شروع به جعل و تزویر چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامیؤ حداقل مجازات تعیین شده همان مورد است. سؤال : مجازات عاملیت برای…

مجازات جعل گواهی پزشکی برای معافیت خود یا دیگری | وکیل کیفری

مجازات جعل گواهی پزشکی برای معافیت خود یا دیگری وکیل کیفری سؤال : مجازات جعل گواهی پزشکی برای معافیت خود یا دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه چیست؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۳۸ قانون…

مجازات دخالت یا معرفی کردن خود در مشاغل دولتی | وکیل امور کیفری

مجازات دخالت یا معرفی کردن خود در مشاغل دولتی وکیل امور کیفری سؤال : مجازات دخالت یا معرفی کردن خود در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت یا جعل سند چیست ؟ پاسخ :…

جزای شرکت در آزمون به جای داوطلب اصلی | وکیل متخصص کیفری

جزای شرکت در آزمون به جای داوطلب اصلی وکیل متخصص کیفری سؤال : مجازات شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال…

جزای استفاده از نوشته های غیر رسمی مجعول | وکیل امور کیفری

جزای استفاده از نوشته های غیر رسمی مجعول وکیل امور کیفری سؤال : مجازات استفاده از اسناد یا نوشته های غیر رسمی مجعول یا مزور چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ  وکیل کیفری و براساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، حبس از ۶ ماه تا…