آیا زن میتواند به مهریه بعد از طلاق توافقی رجوع کند؟

آیا زن میتواند به مهریه بعد از طلاق توافقی رجوع کند؟

آیا زن میتواند به مهریه بعد از طلاق توافقی رجوع کند؟
اسقاط حق رجوع زوجه
پاسخ : بعد صددر حکم طلاق توافقی در صورتی که زن (زوجه) حق رجوع خود را در آن اسقاط نکرده باشد میتواند بعد از ثبت طلاق در زمان عده به مهریه رجوع نماید در طلاق رجعی نوبت اول حق رجوع با زن میباشد و بعد از رجوع رن همسر وی میتواند به وی رجوع کند.
برای مشاوره رایگان با وکیل باتجربه طلاق توافقی با ما تماس بگیرین