نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک

 نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک

 نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک

      

 

صادقعلی……………..محمدعلی 59آزادکرج پایین تر از پل فردیس نرسیده به پل سرحدآبادجنب کمیته امداد
ناصر…………….امیرعلی30زندان قزلحصار ساختمان سفیدواحد یک
 

سجاد

شقاقی

 

27وکیل 

بلوارآزادی روبروی فروشگاه کتاب شهر ساختمان وکلا

 

ابطال و استرداد لاشه چک

 كپي آرای صادره از دادگاه بدوی جزایی و تجدید نظر استان البرز –صورتجلسه فی مابین-کپی دستور 13 بازپرسی-کپی صورتجلسه و اقرار نامه ی خوانده
     

 

 با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

  خوانده محترم طی یک صورتجلسه مکلف گردید چک های متعلق به موکل را به وی مسترد نماید لکن به دلیل کلاهبرداری و اعزام به زندان از انجام این مهم استنکاف نمود و طی اقاریر خود در مرحله بازپرسی اذعان نموده است که چک ها را مسترد ننموده است و چک های ناشی از کلاهبرداری در ید وی قرارگرفته و پیرو این اقرار بازپرس محترم نیز دستور جلوگیری از پرداخت را به بانک محال علیه و اداره ثبت (اجراییات) صادر نمود و پس از مضی مدت و طی روال مشارعلیه محکوم و رای آن نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردید لکن مع الاسف از استرداد چک ها استنکاف می نماید حالیه با عنایت به مراتب مارالذکر در راستای ابطال و استرداد لاشه چک ها مستدعی است دستور فرمایید رسیدگی شایسته را مبذول فرمایند.

 

 

 

 

 

 

موسسه حقوقی تهران مدافع