نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک

نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک صادق اصغری محمد  59 آزاد ………………………………… ناصر امیری امیر 30 ……………………………….. امیر   ……….   27 وکیل   ب………………………… ابطال و استرداد لاشه چک كپي آرای صادره از دادگاه بدوی جزایی و تجدید نظر استان البرز –صورتجلسه فی…