نمونه اظهارنامه مطالبه مال امانی

نمونه اظهارنامه مطالبه مال امانی بسمه تعالی مخاطب محترم سرکار خانم نیکول کیدمن با سلام با وکالت از جناب آقای برد پیت به استحضار میرساند که بر اساس امانت نامه مورخ 06/01/1394 موکل به جنابعالی یک خودرو 206 صندوق دار به شماره شهربانی 945 س…