حذف نام همسر از شناسنامه

اگر زن پس از طلاق همچنان دوشیزه یا باکره باشد ،هریک از زن یا شوهر با ارائه مدارک مورد نیاز مثل گواهی پزشکی قانونی ، میتوانند نام همسر سابقش را از شناسنامه حذف کند اگر زن بعد از طلاق دوشیزه یا باکره نباشد حذف مشخصات…