مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی

مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی در صورتی که در متن حکم دادگاه و طبق توافقات طرفین میزانی از مهریه به مرد بخشیده نشده باشد امکان مطالبه مهریه نسبت به میزان بخشیده نشده وجود دارد. در غیر اینصورت، اگر…