نمونه شکایت و رای ترک انفاق کیفری

نمونه شکایت و رای ترک انفاق کیفری مرجع رسیدگی دادگاه شعبه 2  دادگاه تجدید نظر استان                   تاریخ جلسه 16/10/94 نام طرفین دادرسی :‌ تجدید نظر خواه: سمانه تجدید نظر خوانده‌: وحید شماره پرونده: ‌9667 موضوع رسیدگی: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 368- 11/7/94 صادره…