نمونه پرونده توهین و فحاشی

  شاکی:محمد جعفری متهم:جواد نجاری مدارک ومستقرات:اشتهادیه شاکی می گوید :درتاریخ20/9/93 در محل مجتمع مسکونی دنا آقای جواد نجاری در پی مراجعه اعضای  هیئت  مدیره ساختمان به دلیل قصور و کوتاهی ایشان و مستاجرانشان    در پرداخت حق شارژمجتمع وبدون حضور اینجانب محمد جعفری و همسرم…