دفاع و اثبات واقعه ازدواج دائم

قضات محترم و اندیشمند محاکم تجدید نظر استان با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب با تقدیم یک برگ وکالتنامه و منقش به تمبر مالیاتی، ضمن اعلام وکالت مراتب ذیل جهت تشحیذ ذهن و اثبات رای صادره تقدیم حضورتان میشود. بدوأ لازم به ذکر است …