نمونه فرم وکالتنامه وکیل دادگستری

نمونه فرم وکالتنامه وکیل دادگستری نمونه فرم وکالتنامه وکیل دادگستری ……. با وکالت مع الواسطه از شهرام فرمهینی فراهانی به اقامتگاه تهران خ هنگام تقاطع فرجام و آیت پ948 واحد 13 ………. وکیل پایه یک دادگستری به اقامتگاه تهران خ ………………… هر شخص حقيقي يا…

نمونه پرونده جرح عمدی با چاقو

نمونه پرونده جرح عمدی با چاقو شماره پرونده:9309985414701461 شاکی:……………………………………. مشتکی عنه :……………………………………. اتهام:ایراد جرح عمدی با چاقو گزارش مامور کلانتری موجود در پرونده حکایت از ایراد جرح با چاقونسبت به شکات دارد شکات گفته اند: اینجانب به عرض می رساند : دیروز سه شنبه ساعت…