نمونه اظهارنامه مطالبه مال امانی

بسمه تعالی مخاطب محترم سرکار خانم نیکول کیدمن با سلام با وکالت از جناب آقای برد پیت به استحضار میرساند که بر اساس امانت نامه مورخ 06/01/1394 موکل به جنابعالی یک خودرو 206 صندوق دار به شماره شهربانی 945 س 86 ایران 77 به رسم…

طلاق تفاهمی

طلاق تفاهمی

طلاق تفاهمی امروزه یکی از متداول ترین نوع طلاق ها طلاق تفاهمی است که به زبان حقوقی طلاق توافقی نام دارد و در این مدل طلاق طرفین به جهت جدایی و فراق با یکدیگر تفاهم دارند و اقدام به طلاق تفاهمی مینمایند و با مراجعه…

دادخواست الزام به پرداخت خسارت قراردادی

ریاست محترم دادگاه با سلام احتراما به وکالت از خواهان آقای محسن اصغری مراتب ذیل را به عرض می رسانم: 1- موکل به موجب مبایعه نامه شماره 14468169 مورخ هشتم دی ماه 1395 دارای کد رهگیری 10711012625053 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک…

نمونه درخواست افزایش خواسته

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب محمد کریم خواهان پرونده کلاسه 950072 مطروحه در شعبه حضرتعالی همزمان با جلسه اول رسیدگی تقاضای افزایش خواسته و مطالبه وجه التزام قراردادی از مبلغ(مبلغ قبلی ) به…

نمونه پرونده توهین و فحاشی

  شاکی:محمد جعفری متهم:جواد نجاری مدارک ومستقرات:اشتهادیه شاکی می گوید :درتاریخ20/9/93 در محل مجتمع مسکونی دنا آقای جواد نجاری در پی مراجعه اعضای  هیئت  مدیره ساختمان به دلیل قصور و کوتاهی ایشان و مستاجرانشان    در پرداخت حق شارژمجتمع وبدون حضور اینجانب محمد جعفری و همسرم…

نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک

نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک صادق اصغری محمد  59 آزاد ………………………………… ناصر امیری امیر 30 ……………………………….. امیر   ……….   27 وکیل   ب………………………… ابطال و استرداد لاشه چک كپي آرای صادره از دادگاه بدوی جزایی و تجدید نظر استان البرز –صورتجلسه فی…

نمونه لایحه واخواهی چک کیفری

نمونه لایحه واخواهی چک کیفری رياست محترم شعبه …….دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ……. مطروحه در آن شعبه محترم ، حسب اظهارات موکد موکل موارد ذیل را به جهت دفاع از حقوق…

رای ضرب و جرح عمدی

دادگاه شعبه 2  دادگاه تجدید نظر استان نام طرفین دادرسی :‌ تجدید نظر خواه: رسول تجدید نظر خوانده‌: محبوبه ، محمد شماره پرونده: ‌90677 موضوع رسیدگی: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 512- 21/8/94 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 ایراد ضرب و جرح…

نمونه لایحه سهولت امر ابلاغ

نمونه لایحه سهولت امر ابلاغ بسمه تعالی ریاست محترم شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب به وکالت از آقای رامین ……………………….. از محضر حضرتعالی تقاضای ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغیه ها  به نشانی موقت اینجانب واقع در تهران م…

دفاع و اثبات واقعه ازدواج دائم

قضات محترم و اندیشمند محاکم تجدید نظر استان با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب با تقدیم یک برگ وکالتنامه و منقش به تمبر مالیاتی، ضمن اعلام وکالت مراتب ذیل جهت تشحیذ ذهن و اثبات رای صادره تقدیم حضورتان میشود. بدوأ لازم به ذکر است …