مجازات چک برگشتی و بلامحل و شکایت کیفری

دادگاه شعبه  دادگاه تجدید نظر استان                                         تاریخ جلسه 15/11/94 نام طرفین دادرسی :‌ تجدید نظر خواه: حمیدرضا تجدید نظر خوانده‌: غلامعلی شماره پرونده: ‌914 خواسته : تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 406- 22/8/94 در تایید دادنامه غیابی 1195- صادره از شعبه 101دادگاه کیفری به…