مراحل طلاق توافقی + مدارک مورد نیاز

مراحل طلاق توافقی + مدارک مورد نیاز

مراحل طلاق توافقی قبل از نگارش این مقاله باید گفت که امیدواریم اساساً طلاق ریشه کن شود و مانند قدیم قباحت آن باعث دوری از طلاق گردد در اصل ماجرا چه طلاق توافقی باشد چه یکطرفه ، خانواده ای از هم پاشیده میشود و فرزندانی…