وکیل کیفری

وکیل کیفری |شماره وکیل کیفری یکی از مهمترین و دشوارترین و در عین حال حساس ترین وکالت ها وکالت کیفری است که به شدت نیازمند علم و تبحر و سرعت عمل وکیل بوده و در این نوع وکالت نحوه بیان جملات حتی گاهی میتواند مرز…

وکیل چک کیفری

وکیل چک کیفری در خصوص چک قانونگزار شرایطی خاص را لحاظ نموده که در ذیل اشاره می گردد: طبق نظر وکیل چک کیفری راهکارهای مطالبه چک به ۳ نحو می باشد که اولین آن از طریق اجرای ثبت اسناد می باشد که در این روش…

مشخصات چک کیفری

مشخصات چک کیفری مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست : در صورتی که علیه شما و یا شما علیه شخصی از طریق دادسرا اقدام…

نمونه صلح حقوقی یک دستگاه آپارتمان ، صلح حقوقی ملک

نمونه صلح حقوقی یک دستگاه آپارتمان ، صلح حقوقی ملک

نمونه صلح حقوقی یک دستگاه آپارتمان ، صلح حقوقی ملک صلح حقوقی یک دستگاه آپارتمان ‏طرف اول قرارداد (مصالح): آقای …………….. فرزند آقای …………. دارای شناسنامه شماره1624 صادره ازاردبیل متولد…………………………. طرف دوم قرارداد (متصالح): خانم ……………………… فرزند آقای …………………دارای شناسنامه شماره………. و شماره ملی 6038888179…

 شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری

 شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری

 شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری را چگونه پیدا کنیم ؟ در حال حاضر با تخصصی شدن امر وکالت در صورت بروز مشکل و عدم دسترسی به وکیل پایه یک دادگستری مجرب، می توانید از خدمات مؤسسه حقوقی تهران…

لایحه دفاعیه دررابطه با تحویل دو عدد پلاتین

لایحه دفاعیه دررابطه با تحویل دو عدد پلاتین ریاست محترم شعبه………….دادگاه عمومی (حقوقی)……………… با احترام به استحضار می رساند که اینجانب………..وکیل خواهان آقای ……………. فرزند…………….به طرفیت خواندگان آقای………………….فرزند………………..به طرفیت خوانده بیمارستان……………………یه دعوای خواسته تحویل دو عدد پلاتین را مطرح نموده ام دلایل اینجانب به شرح…

لایحه  دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه

لایحه دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه

لایحه دفاعیه در رابطه با تصحیح شناسنامه ریاست محترم شعبه……………..دادگاه عمومی(حقوقی)………… با احترام به استحضار می رساند که اینجانب ………..فرزند……..وکیل خواهان خانم و ٖقای………… فرزند……………… همراه فرزندانش ۱-……………..۲-……………..۳-………………که پرونده کلاسه………………….به طرفیت خوانده سازمان ثبت احوال …………………….دعوای به خواسته تصحیح شناسنامه طرح نموده ام ، دلایل…

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق

لایحه دفاعیه در پرونده طلاق قضات محترم ومعظم دادگاه تجدید نظر استان………… بااحترام به عرض می رسانم حکم صادره از شعبه ………………………….دادگاه حقوقی برخلاف موازین شرعی وقانونی اصدار یافته وموارد آن به شرح ذیل می باشد: ۱-اینجانب درهیچ یک از جلسات رسیدگی حضور نداشته ام…

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند ریاست محترم شعبه…………..دادگاه عمومی(حقوقی)………………… بااحترام اینجانب……………وکیل خواهان آقای………………….درپرونده کلاسه……………………آن دادگاه موضوع دعوای پلاک ثبتی شماره………………..به طرفیت آقای ……………….طرح دعوای الزام مالکان به…